PROJEKTIST
tratteggio
Projekti Print Your Future mõte on uue kvalifitseeritud tööjõu meelitamine kvaliteetsetele töökohtadele Euroopa graafikatöösuses. See on sotsiaalse dialoogi (VP/2019/001/0061) raames rahastatud 24 kuud kestev programm, mis on pühendatud trükitoostusesse vajalikele tulevastele oskustele ja värbamistele. Projekt kestab 2020. aasta veebruarist kuni 2022. aasta jaanuarini. Projekt keskendub peamiselt neljale riigile: Eesti,  Saksamaa, Madalmaad ja Portugal.

Euroopa trükitööstus seisab silmitsi kahe väljakutsega: meelitada sektorisse uus põlvkond ja tagada asjakohaste kutsehariduse ja -koolituse valdkonna uuringute läbiviimine, et need uued töötajad saaksid pidevalt muutuvas tehnoloogilises ja digitaalses keskkonnas väga vajalikke tehnilisi oskusi. Selles kontekstis on Euroopa sotsiaalpartneridgraafikasektoris, Intergraf ja UNI Europa Graphical seadnud projekti jaoks kolm konkreetset eesmärki:

  • diagnoos;
  • võimekuse suurendamine ja rakendamine;
  • teavituskampaania.

Projekti töö on korraldatud neljas tööpaketis

1

DIAGNOOS: NOORTE TÖÖTAJATE VÄRBAMINE JA TÖÖLE VÕTMINE: PROBLEEMID, LAHENDUSED, PARIMAD TAVAD JA STRATEEGIA

 

Tõsta esile võimalikke ja kõige tõhusamaid meetmeid, mida sektor on võtnud uute töötajate juurde meelitamiseks– pöörates erilist tähelepanu noorte värbamisprotsessile ja teguritele, mis mõjutavad noorte töötingimusi trükitööstuses. Järeldused tehakse põhiprobleemide, lahenduste ja parimate tavade osas ning neid esitatakse selle tööpaketi kõrgetasemelises töötoas.

Show
2

VÕIMEKUSE SUURENDAMINE JA RAKENDAMINE

 

 

 

 

 

Luua ühine raamistik meetmete võtmiseks, mis võiksid soodustada noorte inimeste värbamist ja tööle võtmist.Eelmisest tööpaketist saadud parimaid tavasid analüüsitakse põhjalikult ja/või kasutatakse piloottegevustes nelja sihtriigi territooriumil (Eesti, Saksamaa, Madalmaad ja Portugal). Sellest tööpaketist saadud teave koondatakse juhisesse „Abivahendid noorte töötajate kaasamiseks ja hoidmiseks trükitööstuses”.

Show
3

REKLAAMI-, LEVITAMIS- JA TEABEVAHENDID

 

 

 

 

Tagada piisav teave selle projekti kohta. Need hõlmavad uue valdkondliku identiteedi loomist, mis hõlmab tööd kirjeldavate piltide kogumist, intervjuusid noorte töötajatega vähemalt neljas riigis, teabepakettide kogumist ametikirjelduse kohta ja noorte töötajate konkreetsete kogemuste dokumenteerimist. Seda kõike edastatakse reklaamfotode ja -videote kaudu spetsiaalsel veebisaidil ja teavituskampaanias, mis hõlmab ka sotsiaalmeediat. Samuti toimub teabevahetuse soodustamiseks neli üritust „Noorte töötajate päev“.

Show
4

LÕPPKONVERENTS

 

 

 

 

 

 

Koguda ja esitleda projekti kõiki tulemusi. Projekti peamine avalik üritus on viimane konverents, mis toimub 2021. aasta juunis. Projekti kohta koostatakse ka lõpparuanne.

Show

Projekt, mida rahastatakse Euroopa Komisjoni toetusel

PARTNERID
tratteggio

Koordinaatorid

Euroopa tööandjate ühendus
Euroopa tööandjate ühendus

Intergraf on Euroopa trüki- ja digitaalkommunikatsiooni föderatsioon. See on Brüsselis asuv ametiühing, mis esindab tööandjaid Euroopa trükitööstuses. Intergraf esindab 21 riiklikku trükiföderatsiooni 20 riigist. Selle põhiülesanne on esindada ja kaitsta trüki- ja digitaalkommunikatsiooni tööstuse huve Euroopas, tehes koostööd Euroopa Liiduga, et toetada sektori konkurentsivõimet läbi selgituste, teabe jagamise, võrgustike loomise ja sotsiaalse dialoogi.

Alates Euroopa sotsiaalse dialoogi algusest graafikasektori jaoks 2013. aastal, on Intergraf olnud tööandjaid esindav sotsiaalpartner. Euroopa sotsiaalse dialoogi eesmärk on tagada pidev dialoog tööandjate ja töötajate vahel ning parandada Euroopa valitsemist, kaasates sotsiaalpartnereid otsuste tegemisse ja poliitika rakendamise protsessi. Osa sellest on koostöö projektides, mis toovad trükisektorile kasu, näiteks Print Your Future.

Lisateabe saamiseks vt: www.intergraf.eu

 

Euroopa Ametiühing

UNI Europa Graphical (UNI-EG) on UNI-Europa Euroopa graafikasektor. See edendab solidaarsust ja üksteisemõistmist Euroopa graafika-, pakendi-, paberi töötlemise, kirjastamise, ajalehtede tootmise ja seotud andmekandjate tööstuse ametiühinguorganisatsioonide vahel. UNI EG esindab ligi 200 000 liiget 48 ametiühingust 32 riigist.

Lisateabe saamiseks vt: www.uniglobalunion.org

 

Riikide spetsialistid

Eesti

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (ETPL) asutati 1996. aastal Eesti Trükitöösturite Liiduna ja nimetati ümber 2016. aastal. ETPL on ametiühing, mis edendab ja kaitseb Eesti trükitööstuse huve. Esindame 40 liikmeks olevat ettevõtet (jaanuar 2020), kuhu muuhulgas kuuluvad trükikojad, pakenditootjad, tarnijad ja ka kutsehariduskool – kõik on trükitööstuses tegutsejad, kes on huvitatud soodsa ettevõtluskeskkonna säilitamisest ning oma tegevuse ja koostöö edendamisest. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit on trükitööstuse kutsekvalifikatsiooni tunnistust väljaandev asutus.

Lisateabe saamiseks vt: www.etpl.ee (eesti keeles) või www.printinestonia.eu (inglise keeles)

Saksamaa

Stuttgarti meediaülikool, Hochschule der Medien (HdM), on avalik-õiguslik ülikool (rahastaja Baden-Württembergi liidumaa), kus koolitatakse meediaspetsialiste. HdM hõlmab laia meediateadmiste skaalat: trükimeediumist elektrooniliste meediavahendite, disainist ärijuhtimiseni, raamatukoguteadusest reklaamini, meediumisisust pakendamistehnoloogiani, arvutiteadusest infoteaduseni, kirjastamiseni ja elektrooniliste meediavahenditeni. Seda mitmekesisust peegeldavad umbes 30 akrediteeritud bakalaureuse- ja magistriõppe programmi. Hetkel õpib ülikoolis üle 5000 üliõpilase.

Lisateabe saamiseks vt: www.hdm-stuttgart.de

 

Madalmaad

GOC on Hollandi trükimeedia ja kartongitööstuse koolituspartner. Alates 1925. aastast oleme kutsehariduse ja oskuskeskusena pakkunud valdkonna poolt tunnustatud koolitusi ja kohandatud projekte trükikodadele, pakendiettevõtetele, kartongiettevõtetele ja teistele graafikaettevõtetele ning tehnilise koolituse korraldajatele. Pakume koolitust, mis on täielikult kohandatud vastavalt trükimeedia ja kartongietevõtete vajadustele ning väljakutsetele. Koolitusi viivad läbi professionaalsed, valdkonna taustaga õpetajad, kes räägivad teie klientide keelt.

GOC tegeleb ka tööstuse edendamise, noorte värbamise, tööjõu arengu ja töökohavahetuse toetamisega. Aitame trükimeedia ja kartongiettevõtteid nõu ja koolitusega, et muu hulgas tugevdada organisatsiooni, parandada protsesse ja suurendada tootmise tõhusust. Samuti nõustame koole muu hulgas eksamite, uute valikute ja kursuste edasiarendamise osas. Lisaks aitab GOC trükimeedia ettevõtetel saavutada vastavus tulevikunõuetega või seda hoida. Teeme seda läbi nõuannete ja programmide, mille eesmärk on jätkusuutlik tööalane konkurentsivõime ja elukestev õpe. Lisaks viib GOC igal aastal läbi uuringuid, mis käsitlevaid tööstusharu suundumusi, sealhulgas tehnilisi uuendusi ning majanduse ja tööhõive arengut. Selle põhjal pakub GOC teadmisi valitsusasutustele, sotsiaalpartneritele ja ettevõtetele ning me hoiame ametikirjeldused ajakohased. Lisaks kõigele sellele ühendab GOC ettevõtteid, töötajaid, tööandjate organisatsioone, ametiühinguid ja valitsusasutusi. Eesmärk? Töötada koos tööstusharu arendamisel.

Lisateabe saamiseks vt: www.goc.nl

 

Portugal

Portugali trüki- ja paberitöötlemisühing Apigraf on nende tööstusharude esindaja riigis ja üks vanimaid tööstusorganisatsioone Portugalis. See esindab umbes 2110 ettevõttest koosnevat sektorit, kus töötab üle 23 000 töötaja ja mille kogukäive on 2,2 miljardit eurot.

Apigrafi liikmeks olevate ettevõtete koguarv on vaid 14,5% kogu sektorist, kuigi nende tegevusmaht moodustab 64,5% (2,354 miljonit eurot 3,651 miljonist eurost). Selle põhjuseks on asjaolu, et keskmine töötajate arv Apigrafi liikmeks olevas ettevõttes on 27,4, samas kui keskmine töötajate arv liikmeks mitteolevas ettevõttes on 7,14. Trükitööstuses (CAE 18) on liikmeks olevate ettevõtete koguarv 16% kogu sektorist, ehkki nende tegevusmaht moodustab 83,4% (2,354 miljonit eurot 2,821 miljonist eurost). Põhjus seisneb selles, et keskmine töötajate arv Apigrafi liikmeks olevas ettevõttes on 24,3, samas kui keskmine töötajate arv liikmeks mitteolevas ettevõttes on keskmiselt 5,2.

Lisateabe saamiseks vt: www.apigraf.pt

 

Technical partner

Spin 360

2009. aastal asutatud Spin360 on tipptasemel ja uuenduslikke teenuseid osutav konsultatsiooniettevõte. See edendab jätkusuutlikke ärimudeleid moe ja disaini rahvusvahelistel turgudel ning töötab välja ja juhib projekte inimeste (eriti noorte) oskuste strateegiliseks arendamiseks ning uuenduslike töömudelite loomiseks.

Lisateave: www.spin360.biz.